Säännöt

Sääntömuutoksen taustat

                                                                     

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 15.11.2004, SSL:n liittohallituksen kokouksessa 11.2.2005, Patentti- ja Rekisterihallituksessa 8.6.2005.   

 

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §      

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Sähköteknikot ja -insinöörit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.    Yhdistyksen virallinen kieli on Suomen kieli.

               

 

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

 

2 § 1   Yhdistyksen tarkoituksena on:

1.        Edistää sähköteknikkojen ja -insinöörien yhteenkuuluvuutta.

2.        Valvoa jäsentensä etuja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

3.        Edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -pätevyyttä, sekä kehittää ja                avartaa heidän sivistyksellistä ja sosiaalista katsomustaan.

4.        Parantaa ja ylläpitää jäsentensä yleisiä ammatillisia etuja.

 

2 § 2   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1.        Järjestää kokouksia, kursseja, luentoja ja opinto-

matkoja, toimeenpanee keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia , sekä julkaisee tarvittaessa alan kirjallisuutta.

2.        Valmistelee ja tekee esityksiä sähköalan määräyksiin ja ohjeisiin sekä             alan työmenetelmiin ja tarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä.

3.        Harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen tarkoitusperien tunnetuksi              tekemiseksi.

 

 

2 § 3        Toimintansa tukemiseksi yhdistys

      1. Järjestää talkootoimintaa toimintansa ylläpitämiseksi       

      2. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia,                        järjestää arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.

 

JÄSENET

 

3 §        Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon suorittanut henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy sen hallitus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka erikoisen ansiokkaasti ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa.

 

EROAMINEN JA EROTTAMINEN YHDISTYKSESTÄ

 

    Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

JÄSENMAKSU

                                       

5 §        Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen määräämät jäsenmaksut.

Jäsen, joka on täyttänyt 60 vuotta, tai on jäänyt eläkkeelle on vapaa yhdistyksen jäsenmaksun suorittamisesta. Vapaajäseneksi siirtymisen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

HALLITUS

 

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) eroaa vuosittain. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä sihteerin ja varainhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet  hallituksen  jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

7 §   Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi  yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

 

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

8 §    Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit ja vuosikertomus sekä pöytäkirjat on hallituksen toimesta jätettävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, jotka tarkastuksen suoritettuaan antavat vuosikokoukselle kirjallisen lausunnon yhdistyksen tileistä ja hallinnosta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

KOKOUKSET

 

9 §     Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua jäsenet määrättyä asiaa varten ylimääräiseen kokoukseen milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräinen kokous kutsuttava koolle aina, kun nimettyä asiaa varten vähintään 1/10 jäsenistä sitä yhdistyksen hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide joka saa yksinkertaisen enemmistön annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla.

 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

10§   Kokouskutsut on sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin lähetettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenkirjeellä postin tai sähköpostin välityksellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

VUOSIKOKOUS

 

11 §     Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.        kokouksen avaus

2.        valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

3.        todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.        hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.        esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.        päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

7.        vahvistetaan toimintasuunnitelma, toimihenkilöille maksettavat  palkkiot, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.        valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9.        valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet

10.        käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

        Yhdistyksen kokousten päätettäväksi tarkoitetut jäsenten ehdotukset on jätettävä kirjallisena hallitukselle lausunnon antamista varten viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

12 § 1       Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolmen neljäsosaa ( 3/4 ) annetuista äänistä.

 

12 § 2       Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, jos purkamisesta on kokouskutsussa mainittu ja jos purkamista kannattaa vähintään kolmen neljäsosaa ( 3/4 ) annetuista äänistä.

 

12 § 3        Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, joutuvat yhdistyksen varat ja omaisuus Savonia-ammattikorkeakoululle käytettäväksi Tekniikka Kuopio sähköosaston stipendirahastoon, joka käyttää ne opintonsa suorittaneiden sähkövoimatekniikan opiskelijoiden stipendeihin parhaaksi katsomallaan tavalla.

 

 

 

Etusivulle

 


 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Made with Namu6